Historie van de Seniorenvereniging

Actief in het grijze verleden maar ook in de toekomst.

Dat was de aanhef van een schrijven van voormalig voorzitter Jan Diender van de seniorenvereniging Gelderland-Zuid.
Jan memoreert daarin het volgende:
Eind 1996 sprak wijlen Theo Beelen de wens uit dat de gepensioneerden van de net opgestarte regio Gelderland-Zuid zich zouden moeten verenigen in een seniorenvereniging. In 1997, toen Jan nog in dienst was, heeft hij bij wat stafmensen zijn voelhorens uitgestoken. Jan ging eind 1997 met pensioen en het eerste wat hij deed was praten met Gerard de Jong van voorlichting en Jan Mulder van Finmat. De uitdaging was om een namenlijst te krijgen van gepensioneerden van de regio maar ook van de periode voor de reorganisatie, dus namen van de rijkspolitiemensen (binnen het gebied van Gelderland-Zuid), en de GP-korpsen Nijmegen, Wijchen, Tiel en Culemborg. Dat lukte en in 1998 werd een bestuur gevormd dat bestond uit Piet van den Hoogen, Teun van Bruggen, Jo Theunissen, Frans Hummeling en Jan van der Zalm. Jo werd de eerste voorzitter. De eerste lijst van gepensioneerden telde ongeveer 200 leden.
In januari 1999 werd de eerste activiteit georganiseerd, een nieuwjaarsreceptie in januari. In 2000 kwam de eerste kerstbijeenkomst. Gelukkig was er een goede steun vanuit de korpsleiding, zowel in ondersteunende zin als in facilitaire zin. Dat is altijd zo gebleven. In de jaren die volgden, kwamen ook de uitstapjes veelal per touringcar, naar bijvoorbeeld het boerenbondmuseum in Gemert, de Glasblazerij in Leerdam, het Oorlogsmuseum in Overloon en het Beeld en Geluidmuseum in Hilversum. Van veel activiteiten treft u fotomateriaal op deze site. Dat geldt ook voor de kerstbijeenkomst die sinds 2014 “Eindejaarsbijeenkomst” genoemd wordt. Een paar jaar geleden werd deze opgeluisterd door niemand minder dan Wieteke van Dordt die met prachtige liedjes en haar creatie van tante Lien vele harten wist te beroeren. In 2014 hadden we een onvervalste liederentafel, die door de leden zeer op prijs werd gesteld. U ziet dat we telkens proberen iets nieuws te verzinnen.
In de loop der jaren is het voorzitterschap van de seniorenvereniging overgegaan van Jo Theunissen, naar Paul Meinsma, naar Jan Diender en nu naar Henk van Wijk. Het aantal leden bedraagt nu rond de 290, waarvan we er zo’n 150 regelmatig op de activiteiten zien. Nu de regio is opgehouden te bestaan en als district is opgegaan in de regionale eenheid Oost-Nederland, blijft de seniorenvereniging in z’n huidige vorm gewoon bestaan. Ook de toetredingsnorm voor het lidmaatschap, dat iemand vanuit het politiegebied van Gelderland-Zuid met (vervroegd) pensioen gaat, blijft overeind. De voormalige districtschef van Gelderland-Zuid, Lute Nieuwerth heeft aangegeven zoveel mogelijk medewerking te blijven verlenen om het voorbestaan van de seniorenvereniging PGZ te kunnen garanderen. Wij hopen dat zijn opvolger hetzelfde zal doen. Het gaat immers om het welzijn van senioren, in dit geval gepensioneerde politiemensen uit het gebied van Gelderland-Zuid.
In 2017 zijn er landelijke ontwikkelingen ontstaan voor meer erkenning van de seniorenverenigingen. De verenigingen zouden officieel erkende en notarieel vastgelegde verenigingen moeten worden. Inmiddels is in Gelderland-Zuid onze vereniging notarieel opgericht en zijn we ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
Het huidige bestuur doet er alles aan, om de seniorenvereniging in bloei te houden.
Onder “Vereniging -  bestuur - samenstelling bestuur” leest u wie er in het huidige bestuur zitting hebben en welke bestuurlijke taken zij verrichten.
 
Krantenknipsel uit 2001 met het toenmalig bestuur KLIKKEN